Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Ngô Minh Hoàng
Cập nhật gần nhất 12/06/2022
Thời gian hoàn thành 33 phút
Thành viên 2
 • Bài 6: Mang lại trải nghiệm hợp nhất với 3DDashboard
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 7: Kết nối dữ liệu và mọi người với My3DEXPERIENCE
  • Thể hiện sự sáng tạo với 3DSketch
  • Tạo những câu chuyện trực quan tuyệt đẹp với 3DStory
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 8: Kết nối liên mạch giữa các ứng dụng Collaborative Business Innovator
  • Giới thiệu bài học
  • Cách điều hành trong cuộc họp
  • Kết thúc bài học Collaborative Business Innovator